Regulamin

Regulamin Klubu Karate Kyokushin „Chikara”

§ 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach Klubu Karate Kyokushin „CHIKARA”:

 1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminów, procedur i innych dokumentów dotyczących członkostwa w Klubie Karate Kyokushin „Chikara” oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych Klubu Karate Kyokushin „Chikara” zwanym dalej „Klubem”.
 2. Wypełnienie i przesłanie Deklaracji Członkowskiej poprzez link internetowy udostępniony przez Klub Karate Kyokushin „Chikara” na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych oraz za pośrednictwem instruktorów i innych pracowników Klubu.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z udzieleniem zgody (uczestników lub ich opiekunów prawnych) na korzystanie z dóbr osobistych w postaci wizerunku osób biorących udział w zajęciach przez organizowanych przez Klub.
 4. Wniesienie opłaty wpisowej i terminowe regulowanie miesięcznych składek członkowskich.
 5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach w przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć.

 

§ 2 Organizacja zajęć:

 1. Struktura zajęć umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego z ćwiczących zależnie od wieku i poziomu zaawansowania.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w tej grupie jest mniejsza niż 10 osób i przeniesienia uczestników do innej grupy o tym samym poziomie.
 3. Zajęcia każdej z grup odbywają się według tygodniowego harmonogramu zajęć.
 4. W przypadku niedyspozycji instruktora lub innych zdarzeń losowych Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, przeniesienia zajęć na inny termin lub do ich odwołania.
 5. Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych.
 6. Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć tygodniowych i dodatkowych umieszczane będą na tablicy ogłoszeń lub na portalach internetowych Klubu.
 7. Wszystkie rzeczy osobiste w czasie zajęć powinny być zostawione i zabezpieczone w szatni. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Na terenie prowadzenia zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz uczestniczenia w zajęciach pod ich wpływem.
 9. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne badania sportowo - lekarskie z adnotacją lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Fakt posiadania zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, uczestnicy treningów lub ich przedstawiciele ustawowi (w przypadku niepełnoletnich Członków Klubu) poświadczają stosownym oświadczeniem.

 

§ 3 Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:

 1. Punktualnego przybywania na zajęcia, zdyscyplinowania i aktywnego udziału w treningach.
  2. Posiadania ochraniaczy osobistych umożliwiających bezpieczny trening oraz stroju sportowego umożliwiającego bezpieczny trening.
 2. Przestrzegania zasad zachowania ujętych w Etykiecie dojo.
 3. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania wszystkich poleceń instruktorów.
 4. Uczestnictwa w zawodach, pokazach i innych imprezach zaplanowanych przez instruktorów.
 5. Poinformowaniu instruktora o:

∙ złym samopoczuciu lub ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie zajęć, jeśli złe samopoczucie lub kontuzja wystąpi podczas zajęć,

∙ planowanej dłuższej nieobecności, zwłaszcza wtedy, gdy nieobecność ta dotyczy pokazów, turniejów, zawodów

 1. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowania mienia Klubu oraz pozostawiania po sobie porządku.
 2. Dbania o dobre imię Klubu, pomocy młodszym i słabszym członkom zespołu, zarówno w trakcie zajęć jak i poza nimi.
 3. Właściwego zachowywania się, zgodnego z przepisami prawa, etyką sportową oraz stosownymi regulaminami oraz normami społecznymi. Złe zachowanie podczas zajęć (żucie gumy, używanie brzydkich słów, wyśmiewanie koleżanek i kolegów, rozmawianie, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, powodowanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników zajęć itp.) może spowodować odmowę uczestnictwa w zajęciach. Powtarzanie się negatywnych zachowań może spowodować skreślenie uczestnika zajęć z listy członków Klubu i wydanie czasowego lub stałego zakazu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub.

 

§ 4 Opłaty członkowskie:

 1. Każdy uczestnik zajęć Klubu jest zobowiązany do uregulowania należności wpisowej na dany rok szkolny.
 2. Opłaty za dane zajęcia i egzaminy na stopnie są ustalane na początku każdego sezonu. Ich wysokość uwzględnia ilość zajęć, liczebność grup oraz zajęcia dodatkowe z instruktorami zewnętrznymi.
 3. Opłaty za zajęcia należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
 4. Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności lub rezygnacji z udziału w zajęciach.
 5. Klub ma prawo wezwać uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego do uregulowania zaległych opłat członkowskich oraz zakazać uczestnikowi udziału w zajęciach do czasu uregulowania zaległych składek, a w przypadku nie uregulowania zaległych składek w wyznaczonym terminie skreślić uczestnika zajęć z listy członków Klubu.
 6. Opiekun prawny/ uczestnik pokrywają koszty stroju na mistrzostwa i konkursy – rodzaj stroju ustala instruktor.
 7. Opiekun prawny/ uczestnik pokrywa koszty licencji oraz koszty związane z wyjazdem na konkursy, przeglądy, turnieje i mistrzostwa.
 8. Dokonanie wpłat zgodnych z niniejszym regulaminem upoważnia uczestnika do:

∙ brania udziału w zajęciach grupy treningowej,

∙ za zgodą instruktora do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach innych grup treningowych (zgoda dotyczy dobrania odpowiedniego poziomu zaawansowania grupy dodatkowej),

∙ korzystania z konsultacji wszystkich instruktorów,

∙ uczestnictwa w egzaminach za zgodą instruktora prowadzącego,

∙ uczestnictwa w integracyjnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez Klub.

 1. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.
 3. Członkowie klubu mogą uczestniczyć w obozach, wycieczkach i egzaminach organizowanych przez Klub. Koszt udziału pokrywa uczestnik / opiekun prawny.
 4. Klub ma prawo ustalić indywidualne wysokości i zasady opłacania składek członkowskich dla uczestników zajęć zakwalifikowanych do sportowej kadry zawodniczej Klubu „TEAM CHIKARA”.
  13. Drugiej osobie z najbliższej rodziny przysługuje 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) zniżki przy opłacaniu składek członkowskich. Trzecia i każda kolejna osoba z najbliższej rodziny, będąca Członkiem Klubu, jest zwolniona z opłacania składek członkowskich.

 

§ 5 Pozostałe postanowienia:

 1. W trakcie treningów rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się nie kontaktować z uczestnikami zajęć, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Rodzic / opiekun prawny nie może przebywać na sali treningowej w trakcie zajęć i przeszkadzać trenerowi / instruktorowi w prowadzeniu zajęć.
 3. Na sali treningowej w trakcie zajęć przebywają tylko uczestnicy zajęć i prowadzący trening.
  4. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do nie podważania autorytetu trenera.
  5. Prowadzący zajęcia zapewnia opiekę niepełnoletnim uczestnikom zajęć tylko w trakcie trwania

treningu. Przed treningiem i po treningu za niepełnoletnich uczestników zajęć odpowiada rodzic lub inny opiekun prawny.

 1. Rezygnacja uczestnika zajęć z członkostwa w Klubie powinna nastąpić poprzez poinformowanie o tym fakcie Klubu przez uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego.
 2. Klub może kontaktować się z uczestnikami zajęć lub ich opiekunami prawnymi telefonicznie (połączenie telefoniczne, sms/mms), przez portale internetowe powiązane z Klubem, przez komunikatory internetowe, przez ogłoszenia umieszczane w siedzibie Klubu i/lub w miejscach prowadzenia zajęć, przez e-mail lub listownie.

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAWODNIKA - CZŁONKA LUB KANDYDATA NA CZŁONKA KLUBU KARATE KYOKUSHIN CHIKARA

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Klubu Karate Kyokushin "Chikara", akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział Zawodnika w intensywnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, występach przed publicznością, zawodach i turniejach (również w niesprzyjających warunkach pogodowych)
 2. Znane mi są postanowienia, cele i zadania Klubu.
 3. Deklaruję aktywny udział w życiu Klubu oraz działanie na rzecz jego rozwoju.
 4. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że wraz z członkostwem Zawodnik staje się podmiotem praw i obowiązków członkowskich i jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa, Statutu Klubu, Regulaminów i Uchwał władz Klubu. Przesłanie niniejszej Deklaracji, pozytywna decyzja Zarządu Klubu o przyjęciu kandydata do Klubu i regularne opłacanie składek członkowskich umożliwiają korzystanie z wszystkich praw wynikających ze Statutu Klubu i Regulaminu Klubu Karate Kyokushin "Chikara".
 5. Stan zdrowia Zawodnika, którego dotyczy niniejsza Deklaracja, pozwala na udział w intensywnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych o specjalności zgodnej z wybraną w Deklaracji Członkowskiej grupą treningową.
 6. Posiadam aktualne badania lekarskie, potwierdzające dobry stan zdrowia Zawodnika, stwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych o specjalności zadeklarowanej w niniejszym formularzu. W przypadku zmiany stanu zdrowia na uniemożliwiający udział w zajęciach, niezwłocznie powiadomię o tym Klub Karate Kyokushin "Chikara". Stosowne badania lekarskie dotyczące zdolności udziału Zawodnika w zajęciach wykonywane będą zgodnie z dyspozycjami i w częstotliwości zgodnej z zaleceniami lekarza wystawiającego zaświadczenie.
 7. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że Klub Karate Kyokushin "Chikara" może zażądać do wglądu lub okazania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność Zawodnika do udziału w zajęciach sportowo- rekreacyjnych lub uprawiania danej dyscypliny sportu.
 8. Wyrażam zgodę na udzielenie niezbędnej pierwszej pomocy medycznej / transportu do najbliższego punktu medycznego, w przypadku zajścia nagłej potrzeby, ze względu na stan zdrowia Zawodnika.
 9. Znam zasady, regulaminy i przepisy obowiązujące podczas udziału w zajęciach sportowo –rekreacyjnych i zwalniam instruktorów i trenerów od odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia, którego to wydarzenia uczestnik zajęć mógłby być ofiarą lub powodem. Wyjątek stanowią przypadki wynikające z nieprawidłowych działań instruktora / trenera, niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na zajęciach sportowo –rekreacyjnych.
 10. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że składki członkowskie są ustalane przez Zarząd Klubu Karate Kyokushin "Chikara". Klub zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości składek członkowskich. Składka członkowska pobierana jest z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Klubu lub gotówką. Każdy Zawodnik Klubu jest zobowiązany do uregulowania należności wpisowej na dany rok szkolny oraz opłacania miesięcznych składek członkowskich. Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności lub rezygnacji z udziału w zajęciach. Zawodnik ma prawo odrobić nieobecności na zajęciach w innych grupach treningowych po uprzednim ustaleniu tego z instruktorem prowadzącym. Opłaty miesięczne nie podlegają zmniejszeniu lub zwrotowi, jeżeli zajęcia zostały odwołane z przyczyn niezależnych od Klubu.
 11. Zawodnik będzie brał udział w organizowanych przez Klub Karate Kyokushin Chikara zajęciach znajdując się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie mając objawów chorobowych ani kontuzji i tylko wtedy kiedy nie zaobserwowano u niego ani osób, w otoczeniu których przebywał w ciągu ostatnich 14 dni żadnych objawów chorobowych (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności, biegunki, bólu brzucha, głowy, mięśni, wysypki, dreszczy, przewlekłego zmęczenia, mdłości, wymiotów, upośledzonego smaku lub węchu, alergii oraz innych objawów mogących wskazywać na chorobę).
 12. Zawodnik nie będzie brał udziału w zajęciach przebywając na kwarantannie lub w izolacji oraz w sytuacjach kiedy kontaktował się z osobami, które wg mojej oceny mogą być nosicielami choroby zakaźnej, albo mieć objawy takiej choroby lub przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 13. Wyrażam zgodę na uczestnictwo Zawodnika w zajęciach organizowanych przez Klub w czasie występowania zagrożenia epidemiologicznego. W momencie zachorowania niezwłocznie powiadomię o chorobie trenera prowadzącego.
 14. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała Zawodnika przed wejściem na trening oraz każdorazowo w chwili zgłoszenia przez Członka Klubu lub zauważenia przez trenerów złego samopoczucia lub niepokojących objawów. Nie będę wnosił(a) roszczeń wobec Klubu, jeżeli Zawodnik nie zostanie dopuszczony do zajęć, jeśli dwukrotny pomiar na czole termometrem bezdotykowym wskaże temperaturę powyżej 37 stopni. W sytuacji tego wymagającej wyrażam zgodę na umieszczenie Zawodnika w izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Jednocześnie oświadczam, że przed każdym treningiem, w warunkach domowych wykonam u zawodnika pomiar temperatury ciała. Jeśli wynik pomiaru będzie powyżej 37 stopni, Zawodnik nie przyjdzie na trening, a stan jego zdrowia będzie monitorowany, w razie konieczności skonsultowany z lekarzem.
 15. Zdaje sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział w treningach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia i wystąpienia chorób zakaźnych (w tym COVID-19).

Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia w toku treningu lub dojazdu na trening lub powrotu z treningu nie będę wnosił(a) żadnych roszczeń wobec Klubu oraz instruktora prowadzącego.

 1. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Klub o każdej zmianie okoliczności wskazanych w niniejszych oświadczeniach, a także rezygnacji z udziału Zawodnika w treningu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów.
 2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Klub Karate Kyokushin "Chikara" o zmianie danych osobowych oraz informacji przekazanych w niniejszej Deklaracji Członkowskiej.
 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodnika podczas treningów, zawodów, obozów, wyjazdów i udostępnianie ich na profilu Facebook, Youtube, stronie internetowej Klubu, materiałach promujących działalność Klubu oraz materiałach prasowych, radiowych, internetowych i telewizyjnych jak również wyrażam zgodę na przekazywanie i wykorzystywanie materiałów zawierających wizerunek Zawodnika przez sponsorów w zakresie w jakim Klub związany jest z nimi odpowiednimi umowami. Powyższa zgoda jest udzielana w sposób bezpłatny. Oświadczam, że rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Wykorzystanie wizerunku nie narusza dóbr osobistych członka Klubu.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych Zawodnika w celach określonych w punkcie 4 niniejszego oświadczenia, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135, z późn. zm) oraz w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO oraz że Klub przekazał, że w podanych powyżej obydwu dokumentach zawarte są podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 5. Zostałem / zostałam poinformowany, że administratorem danych osobowych członków Klubu jest Stowarzyszenie Klub Karate Kyokushin Chikara NIP 657-29-31-441, REGON 367799214, z siedzibą w Borkowie (26-021) pod numerem 61E, kontakt telefoniczny do Klubu to: 512 020 686, mailowy: biuro@karate-kielce.pl, e.miszczyk@karate-kielce.pl.
 6. Zostałem / zostałam poinformowany, że celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja kandydatów na członków Klubu, aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych w Klubie Karate Kyokushin Chikara, imprezach, pokazach, zawodach sportowych, obozach, wycieczkach, w których Klub bierze udział, przyjmowanie i rozliczanie składek i opłat zgodnych ze statutem, regulaminem Klubu i uchwałami Zarządu, promowanie działalności Klubu i informowanie członków Klubu, ewidencjonowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Klubu i jego członków, realizowanie umów zawartych z partnerami Klubu oraz wypełnianie obowiązków prawnych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych po 25.05.2018, pozyskanych za zgodą osób, których dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 pkt a RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt b RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne Klubu podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO. Jeżeli przetwarzanie

danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu Klubu lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności wtedy podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

 1. Zostałem / zostałam poinformowany, że Klub przyjął zasadę minimalizowania przetwarzanych danych i przetwarza przede wszystkim dane związane z przynależnością do Klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe, w tym do rodziców lub prawnych opiekunów dziecka będącego członkiem Klubu. Klub wykorzystuje także dane wizerunkowe członków i zawodników Klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów audio i video oraz publikuje je w internetowych serwisach Klubu oraz w mediach. Wyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Klubie. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie. Jeżeli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. dotyczące ochrony zdrowia, udziału w zawodach sportowych, obozach, pokazach, wycieczkach, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy, Klub może wymagać innych niezbędnych danych.
 2. Zostałem / zostałam poinformowany, że dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym, podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne wspomagające pracę Klubu.
 3. Zostałem / zostałam poinformowany, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym okresie, przez czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Klub Karate Kyokushin Chikara przekazał mi:

25.1) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

25.2) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO– informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

25.3) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

25.4) informację, iż podanie danych osobowych wynika z obowiązku przetwarzania przez Klub danych osobowych osób zrzeszonych przy jednoczesnym zaznaczeniu, iż brak wyrażenia zgody skutkuje niemożliwością zrzeszenia się na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach.

25.5) informacje o tym, iż Klub nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym również w formie profilowania.

 1. Zostałem / zostałam poinformowany, że Klub Karate Kyokushin Chikara przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z umową lub udzieloną zgodą oraz przepisami prawa. W celu realizacji tego założenia Klub podjął niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby dane były bezpieczne.

 

 

Regulamin sanitarno – organizacyjny Klubu Karate Kyokushin „Chikara” związany z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, do odwołania wprowadza się specjalne wytyczne dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz uczestnictwa w tych zajęciach.

 1. W zajęciach może brać udział tylko aktywny Członek Klubu. Warunkiem uczestnictwa w treningach jest wypełniona i przesłana / podpisana Deklaracja Członkowska oraz wraz z obowiązującymi w Klubie oświadczeniami i regulaminami oraz nienaganny stan zdrowia wykluczający choroby zakaźne i inne nieprawidłowości zdrowotne.
 2. Osoby mające stwierdzoną chorobę zakaźną lub mające objawy chorobowe, przebywające na kwarantannie, mające kontakt z inną osobą, która ma stwierdzoną chorobę zakaźną, przebywa na kwarantannie lub ma objawy chorobowe, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 3. W trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć, treningi są organizowane i prowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Karate oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowo-rekreacyjnych wskazanych przez Klub, dopuszczonych przepisami prawa do uprawiania na ich terenie sportu i rekreacji.
 5. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących na obiekt sportowy oraz dla wychodzących z tego obiektu.
 6. Obowiązuje dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie treningowej.
 7. Obowiązuje zasada korzystania z osobistego sprzętu treningowego lub jego dezynfekcja po każdym użyciu.
 8. WC będzie udostępniane tylko w sytuacjach nagłych i uzasadnionych. Przed i po skorzystaniu z WC bezwzględnie należy umyć ręce zgodnie z zasadami higieny oraz zdezynfekować dłonie.
 9. Sanitariaty i szatnie będą udostępniane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Obowiązuje weryfikacja ilości uczestników zajęć oraz sprawdzanie i dokumentowanie listy obecności.
 11. Po przybyciu na obiekt treningowy należy przestrzegać zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny.
 12. Przy przywitaniu nie należy podawać rąk, witamy się tylko ukłonem „rei” przy zachowaniu dystansu min. 2 m.
 13. Obowiązuje monitorowanie stanu zdrowia uczestników treningu poprzez ich obserwację i pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem. Osoby mające objawy chorobowe nie mogą wejść na zajęcia, nie mogą brać udziału w zajęciach.
 14. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, stosowania rękawiczek oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego (chyba, że aktualne przepisy prawa stanowią inaczej), ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie, tak często jak tylko jest to możliwe.
 15. Wszyscy uczestnicy zajęć mają obowiązek posiadać przy sobie maseczkę, rękawiczki i osobisty żel do dezynfekcji na wypadek zaistnienia sytuacji wynikającej ze zwiększenia się zagrożenia epidemiologicznego (np. w sytuacji, kiedy u uczestnika zajęć zaobserwowane zostaną objawy chorobowe).
 16. Zajęcia powinny być prowadzone z małą i średnią intensywnością w strefie tlenowej i mieszanej z akcentem na dokładność wykonania ćwiczeń oraz zadań techniczno-taktycznych.
 17. Jeśli przepisy prawa i rekomendacje tak stanowią, należy powstrzymać się od kumite (sparingów) na treningach do czasu odwołania stanu epidemii.
 18. Między poszczególnymi grupami treningowymi należy robić minimum 15-minutowe przerwy, w trakcie których należy przeprowadzać dezynfekcję urządzeń i sprzętu oraz pomieszczeń, z których korzystają uczestnicy zajęć, jeśli jest to wymagane. W trakcie dezynfekcji uczestnicy zajęć nie mogą przebywać w dezynfekowanym pomieszczeniu, strefie.
 19. Podczas treningu na terenie obiektu treningowego nie mogą przebywać osoby postronne, nie biorące udziału w zajęciach. Zakazuje się udziału rodziców lub opiekunów uczestników zajęć oraz publiczności w zajęciach sportowych. Rodzice, opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć w trakcie treningu mają obowiązek przebywać poza obiektem z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego. Wyjątek stanowią przypadki, w których rodzice są członkami Klubu, uczestnikami zajęć w danej grupie i biorą w nich udział.
 20. Osoby do 13-go roku życia przyprowadzane są na zajęcia przez pełnoletniego opiekuna. Po treningu również odbierane są przez pełnoletniego opiekuna.
 21. Na trening uczestnicy zajęć przychodzą punktualnie kilka minut przez zajęciami, wchodzą na obiekt po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego.
 22. W przypadku braku możliwości korzystania z szatni, każdy uczestnik zajęć będzie miał wyznaczoną strefę osobistą, w której będzie mógł zostawić torbę lub plecak z rzeczami osobistymi. Między poszczególnymi strefami musi być zachowana odległość min. 2 m.
 23. Uczestnicy zajęć mogą przynosić na zajęcia wodę niegazowaną lub napoje izotoniczne i przechowywać je w wyznaczonych strefach osobistych. Napoje mogą być tylko w podpisanych butelkach lub bidonach. Nie wolno korzystać z napojów innych uczestników zajęć.
 24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie zajęć. Instruktorzy mają obowiązek przypomnieć uczestnikom zajęć o konieczności zabrania swoich rzeczy osobistych. Rzeczy pozostawione podlegają utylizacji.
 25. W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikowi zajęć, instruktorzy korzystają z niezbędnych środków bezpieczeństwa (dezynfekcja dłoni, zastosowanie maseczki i jednorazowych rękawiczek).
 26. Po każdym treningu należy zachować zasady higieny i udać się do domu wziąć prysznic lub kąpiel. Obowiązkowo po każdym treningu należy prać odzież treningową i inne tekstylne pomoce oraz dezynfekować treningowy sprzęt osobisty.
 27. Podczas treningów na zewnątrz budynków uczestnicy zajęć korzystają z odzieży treningowej adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych. Zaleca się aby uczestnicy zajęć mieli na wszelki wypadek odzież lub inne środki chroniące przed deszczem. Podczas treningu na zewnątrz obowiązkowo należy mieć nakrycie głowy.
 28. Instruktorzy mają obowiązek tak dobierać środki, formy i metody treningowe, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko.
 29. Podczas wchodzenia na teren obiektu oraz opuszczania go po treningu, należy dezynfekować dłonie, zachowywać społeczny dystans min. 2 m, w razie konieczności, jeśli przepisy prawa tak nakazują, stosować maseczki. Należy przemieszczać się sprawnie, bez tworzenia niepotrzebnych zgromadzeń.
 30. Jeśli u kogokolwiek dojdzie do odruchu kasłania lub kichania, należy bezwzględnie zasłaniać usta i nos.
 31. Klub ma prawo pozbawić uczestnika zajęć możliwości brania udziału w treningu, jeżeli uczestnik swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu na zajęciach, w szczególności nie dostosowuje się do sanitarnych i organizacyjnych wytycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.
 32. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u uczestnika zajęć, instruktora lub innego pracownika, osoba ta zostanie natychmiast odizolowana od pozostałych osób znajdujących się na terenie obiektu z wykorzystaniem niezbędnych środków ochrony osobistej, w przypadku osoby niepełnoletniej niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic / opiekun oraz w razie konieczności stosowne służby i organy.